Průvodce insolvencí obchodní společnosti

Turnaround Management Association Česká republika

Dlužník

 • V případě úpadku je povinen neprodleně zahájit insolvenční řízení podáním dlužnického insolvenčního návrhu
 • Jeho majetek tvoří majetkovou podstatu z níž se uspokojují věřitelé
 • Majetkovou podstatu spravuje i po zahájení insolvenčního řízení dlužníkův management, a to vždy, s výjimkou řešení úpadku konkursem, kdy tzv. "dispoziční oprávnění" k ní přechází na insolvenčního správce
 • Dlužníkův management rovněž zpravidla navrhuje způsob řešení úpadku, a to buď konkursem, nebo reorganizací
 • V reorganizaci dlužníkův management předkládá reorganizační plán, který schvalují věřitelé, společníci/akcionáři a insolvenční soud. Za určitých okolností mohou předložit reorganizační plán věřitelé
 • V konkursu spravuje majetkovou podstatu insolvenční správce, který je pověřen jejím zpeněžením

Věřitelé

Původní (předinsolvenční)

 • přihlašují své pohledávky přihláškami, které přezkoumává insolvenční správce
 • mohou být nezajištění nebo zajištění
 • nezajištění věřitelé se v principu uspokojují poměrně, po uspokojení nových, "zapodstatových" věřitelů, a pouze z majetku, který není předmětem zajištění
 • zajištění věřitelé se uspokojují z výnosu dlužníkova majetku, kterým jsou zajištěny jejich pohledávky
 • původní věřitelé hlasují na schůzi věřitelů o klíčových otázkách, např. o způsobu řešení úpadku, volbě insolvenčního správce, volbě znalce, volbě věřitelského výboru, a je-li úpadek řešen reorganizací, i o reorganizačním plánu

Noví (postinsolvenční, věřitelé pohledávek "za majetkovou podstatou")

 • v reorganizaci jsou vypláceni průběžně
 • v konkursu jsou vypláceni průběžně
 • nepřihlašují se, své pohledávky uplatňují u dlužníkova managementu nebo (v konkursu) u dlužníkova insolvenčního správce
 • jejich pohledávky vznikají nově při provozu dlužníkova podniku v insolvenčním řízení
 • nehlasují, a to ani v reorganizaci o reorganizačním plánu, který se jejich pohledávek nesmí dotknout
 • Insolvenční správce

  • V rozhodnutí o úpadku je instalován insolvenčním soudem ze seznamu vedeného Ministerstvem spravedlnosti
  • Původní věřitelé mohou zvolit jiného insolvenčního správce
  • Přezkoumává pohledávky původních věřitelů, vede jejich seznam, ohledně popřených pohledávek vede incidenční spory
  • Inventarizuje a sepisuje majetkovou podstatu a případně vede incidenční spory o její rozsah
  • Odpůrčními žalobami odporuje dlužníkovým neúčinným jednáním
  • Dohlíží na to, jak dlužníkův management spravuje majetkovou podstatu
  • Informuje věřitele a insolvenční soud
  • V konkursu:
   • spravuje majetkovou podstatu
   • uspokojuje nové (postinsolvenční) věřitele
   • zpeněžuje majetkovou podstatu
   • rozděluje výtěžek zpeněžení mezi původní věřitele

  Insolvenční soud

  • Zveřejňuje insolvenční návrh a další dokumenty (v principu všechna podání a rozhodnutí učiněná v průběhu insolvenčního řízení) v insolvenčním rejstříku
  • Rozhoduje o tom, zda dlužník je či není v úpadku
  • Rozhoduje o ustanovení a odvolání insolvenčního správce
  • Potvrzuje volbu členů věřitelského výboru, případně ustanovuje prozatímní věřitelský výbor. Jejich členy též odvolává
  • Rozhoduje o způsobu řešení úpadku konkursem nebo reorganizací (rozhodnou-li o způsobu řešení úpadku původní věřitelé předepsanou většinou hlasů, pak na základě jejich hlasování)
  • Rozhoduje o ustanovení znalce (rozhodnou-li o osobě znalce původní věřitelé předepsanou většinou hlasů, pak na základě jejich hlasování)
  • Rozhoduje o hlasovacích právech věřitelů
  • Rozhoduje o provedení pokynů zajištěných věřitelů
  • Vydává pokyny insolvenčnímu správci, dohlíží na jeho činnost a na činnost dalších stran
  • Podle pravidel obsažených ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti rozhoduje o odměně insolvenčního správce
  • Rozhoduje v incidenčních sporech
  • V konkursu vydává souhlas se zpeněžením majetkové podstaty a s vyplacením jejího výtěžku věřitelům
  • V reorganizaci schvaluje zprávu o reorganizačním plánu a schvaluje reorganizační plán poté, co o něm hlasovali původní věřitelé a společníci/akcionáři

  Časová osa