Stanovy zapsaného spolku

Turnaround Management Association Česká republika, z.s.,

založeného dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem naplňování cílů, popsaných níže v těchto stanovách

Článek I

Název spolku

Zapsaný spolek (dále jen „Spolek“) má název:

„Turnaround Management Association Česká republika, z.s.“.

Článek II

Sídlo spolku

Spolek sídlí na adrese: Hvězdova 1734/2c, Praha 4, Česká republika.

Článek III

Cíle spolku

3.1 Činnost Spolku má následující cíle:

 • sloužit jako mezioborová platforma pro spolupráci a sdílení znalostí a zkušeností mezi osobami, zabývajícími se ve svém povolání či podnikání problematikou insolvence a jejího řešení;
 • prosazovat vysoké etické a odborné standardy ve všech činnostech, souvisejících s insolvencí a jejím řešením; a
 • přispívat ke vzdělávání osob, zabývajících problematikou insolvence a jejího řešení, a k celkové kultivaci právního a obchodního prostředí, souvisejícího s insolvencí a jejím řešením.

3.2 Činnost podle článku 3.1 vyvíjí Spolek v České republice, přičemž úzce spolupracuje se zahraničními organizacemi, sdruženými v rámci organizace Turnaround Management Association, neziskové společnosti založené podle práva státu Illinois, USA (dále jen „TMA International“), jakož i jinými organizacemi a platformami, jejichž činnost a cíle odpovídají cílům Spolku.

3.3 V souladu se stanovenými cíli může Spolek vyvíjet vedlejší činnost spočívající zejména v pořádání a propagaci odborných setkání, konferencí a přednášek, reklamní a publikační činnosti a v dalších činnostech a aktivitách souvisejících s hlavní činností. Účelem této vedlejší činnosti může být získání finančních prostředků pro realizaci cílů Spolku a podporu hlavní činnosti Spolku.

Článek IV

Vznik členství ve Spolku

4.1 Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 21 let (dále jen „Uchazeč“), která

 • projeví vůli stát se členem Spolku,
 • souhlasí s cíli Spolku, popsanými v článku 3.1,
 • zabývá se insolvencí a jejím řešením jako (i) praktikující specialista, např. příslušník svobodného povolání, insolvenční správce nebo soudce, (ii) zaměstnanec, člen orgánu nebo člen osoby nebo instituce, jež se insolvencí a jejím řešením zabývá, např. v sektoru poradenství, finančních služeb, veřejné správy, atd., (iii) akademik, zabývající se výzkumem a výukou v oblasti insolvence a jejího řešení, nebo (iv) student vysoké školy, a
 • o jejímž členství ve Spolku je kladně rozhodnuto postupem, stanoveným dále v tomto článku.

4.2 Návrh na přijetí Uchazeče za člena Spolku podávají Správní radě společně nejméně dva členové Spolku, z nichž alespoň jeden musí být členem Správní rady. K návrhu připojí předkládající členové Správní rady stručnou žádost Uchazeče o přijetí za člena Spolku, strukturovaný profesní životopis Uchazeče a své doporučení k přijetí Uchazeče za člena Spolku.

4.3 O přijetí Uchazeče za člena Spolku rozhodne Správní rada po slyšení předkládajících členů Správní rady do 30ti dnů poté, co jí bude předložen návrh na přijetí uchazeče podle článku 4.2.

4.4 Členem Spolku se Uchazeč stává okamžikem, kdy o návrhu na přijetí uchazeče podle článku 4.2 Správní rada kladně rozhodne. O tomto rozhodnutí Správní rada nového člena Spolku bez prodlení vyrozumí.

Článek V

Členství ve Spolku

5.1 Správní rada zajišťuje vedení seznamu členů Spolku. Seznam je přístupný členům Spolku, není však zveřejňován. Seznam, včetně kontaktních údajů členů, může být předkládán TMA International. Člen Spolku uvede v žádosti o přijetí za člena Spolku emailovou adresu pro doručování; sdělení, zaslaná členovi na tuto adresu, jsou považována za doručená, dokud člen nesdělí Správní radě změnu své emailové adresy. Poté platí ustanovení této věty předcházející věty pro novou adresu.

5.2 Členové Spolku jsou oprávněni uvádět v souvislosti se svým podnikáním či povoláním skutečnost, že jsou členy Spolku.

5.3 Členové Spolku jsou oprávněni účastnit se členských schůzí Spolku a dále všech veřejných akcí, organizovaných Spolkem.

5.4 Členové jsou povinni přispívat způsobem výkonu svého podnikání či povolání k naplnění cílů Spolku, především cíle, stanoveného v článku 3.1(b).

5.5 Členové jsou povinni platit Spolku členské příspěvky, a to způsobem, ve výši a ve lhůtách, stanovených rozhodnutím Správní rady.

5.6 Členové mají další práva a povinnosti, stanovené těmito stanovami.

Článek VI

Zánik členství se Spolku

6.1 Člen Spolku může ze Spolku vystoupit, a to písemným oznámením, doručeným Správní radě. V tomto případě končí členství okamžikem, kdy je oznámení doručeno alespoň jednomu členu Správní rady.

6.2 Členství člena Spolku může být ukončeno rozhodnutím Správní rady. V tomto případě končí členství okamžikem, kdy je oznámení o rozhodnutí Správní rady členu Spolku doručeno.

Článek VII

Orgány Spolku

Spolek má následující orgány:

 • členskou schůzi;
 • správní radu;
 • předsedu; a
 • místopředsedu (místopředsedy).

Článek VIII

Členská schůze

8.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Rozhoduje o všech otázkách, které k jejímu rozhodování svěřují tyto stanovy, o otázkách, které jí k rozhodnutí předloží Správní rada, a dále o otázkách, které svěřuje k rozhodování nejvyššímu orgánu zapsaného spolku zákon.

8.2 Členská schůze se schází nejméně jednou ročně, zpravidla do 15. června každého roku. V prvním kalendářním roce existence Spolku se členská schůze neschází, nesvolá-li ji Správní rada.

8.3 Členskou schůzi svolává Správní rada, a to emailovým oznámením členům Spolku, odeslaným nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze. Oznámení se v téže lhůtě dále uveřejňuje na internetových stránkách Spolku, jsou-li zřízeny, a je na nich ponecháno až do dne konání členské schůze.

8.4 V oznámení musí být popsán navrhovaný program schůze. Každý bod programu musí být alespoň stručně odůvodněn.

8.5 Členská schůze rozhoduje o:

 • jednacím řádu členské schůze;
 • schválení vyúčtování činnosti Spolku za minulé účetní období;
 • volbě členů Správní rady;
 • otázkách, které jí předloží k rozhodnutí Správní rada;
 • změnách stanov Spolku;
 • rozpuštění Spolku nebo sloučení s jiným zapsanými spolky; a
 • otázkách, které svěřuje k rozhodování nejvyššímu orgánu zapsanému spolku zákon.

8.6 Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň 1/2 členů Spolku. Za přítomného se považuje člen osobně přítomný nebo zastoupený na základě plné moci. Jeden člen Spolku může být zmocněným zástupcem více členů Spolku. Zmocněným zástupcem člena Spolku může být i člen Správní rady.

8.7 Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá Správní rada postupem podle článku 8.3 náhradní členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do 45 dnů ode dne, na nějž byla svolána původní členská schůze. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na ustanovení článku 8.6, věta první.

8.8 Každý člen Spolku má jeden hlas. Správní rada může stanovit podmínky, za kterých mohou členové hlasovat písemně či prostřednictvím telekomunikační techniky; členové, kteří tyto podmínky splní, se považují za přítomné na členské schůzi.

8.9 O otázkách podle článku 8.5(a) až (c) rozhoduje členská schůze nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Spolku. O otázkách podle článků 8.5(e) až (g) rozhoduje členská schůze hlasy alespoň dvou třetin přítomných členů Spolku. O otázkách podle článku 8.5(d) rozhoduje členská schůze nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Spolku, pokud Správní rada spolu s předložením otázky k rozhodnutí členské schůzi nestanoví, že taková otázka má být rozhodnuta hlasy alespoň dvou třetin přítomných členů Spolku.

8.10 O otázkách, které nebyly obsaženy v programu schůze podle článku 8.4, lze hlasovat jen tehdy, jsou-li přítomny alespoň tři čtvrtiny všech členů Spolku.

8.11 Z členské schůze se pořizuje zápis, jehož pořízení zabezpečí Správní rada a podepíše jej nejméně Předseda nebo Místopředseda, který členské schůzi předsedal.

Článek IX

Správní rada

9.1 Správní rada řídí činnost Spolku, zabezpečuje vedení účetnictví Spolku a rozhoduje o všech otázkách, které nespadají do pravomoci členské schůze a které Správní rada nedelegovala na Předsedu nebo Místopředsedu (Místopředsedy); takovou delegaci však může Správní rada kdykoli změnit či ukončit.

9.2 Členové Správní rady jsou povinni osobně se účastnit členských schůzí.

9.3 Členové Správní rady jsou povinni jednat při výkonu své funkce v dobré víře a způsobem, o němž rozumně soudí, že je v nejlepším zájmu Spolku, nebo že není se zájmy Spolku v rozporu. Členové Správní rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, označených Správní radou jako důvěrné a o dalších skutečnostech, které svou povahou nejsou určeny ke zveřejnění.

9.4 Správní rada má 7 členů. Členy Správní rady volí z řad členů Spolku členská schůze; to neplatí o prvních členech Správní rady, jimiž jsou členové přípravného výboru Spolku. Funkční období člena Správní rady je čtyři roky.

9.5 Správní rada, u níž počet členů zvolených členskou schůzí (či počet prvních členů dle článku 9.4) nepoklesl pod jednu polovinu, může na uvolněné místo člena Správní rady jmenovat jiného člena Spolku na mimořádné funkční období, končící dnem předcházejícím dni konání nejblíže následující členské schůze.
9.6 Správní rada se schází nejméně dvakrát v roce, zpravidla jednou za kalendářní pololetí. V prvním kalendářním roce existence Spolku se Správní rada schází podle potřeby.

9.7 Schůzi Správní rady svolává Předseda nebo Místopředseda, a to emailovým oznámením členům Správní rady, odeslaným nejméně 5 dnů přede dnem konání schůze.
9.8 V oznámení musí být popsán navrhovaný program schůze.

9.9 Správní rada může jednat též prostřednictvím telekomunikační techniky – podrobnosti stanoví Předseda nebo Místopředseda v pozvánce. Správní rada může rovněž přijímat rozhodnutí per rollam; k takovému rozhodnutí se vyžaduje souhlas a podpis všech členů Správní rady.

9.10 Schůze Správní rady je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň 2/3 členů Správní rady. Za přítomného se považuje člen osobně přítomný nebo zastoupený na základě plné moci, osobně však musí být přítomna alespoň polovina počtu podle věty první. Zmocněným zástupcem může být pouze člen Správní rady.

9.11 Každý člen Správní rady má jeden hlas. Člen Správní rady, jehož zájmy ohledně rozhodované otázky jsou v konfliktu nebo by se mohly dostat do konfliktu se zájmy Spolku, je před rozhodováním Správní rady povinen upozornit Správní radu na konflikt nebo potenciální konflikt a je povinen zdržet se hlasování, pokud mu to Správní rada většinou hlasů ostatních členů doporučí.

9.12 Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Správní rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy.

9.13 Správní rada rozhoduje hlasy alespoň tří čtvrtin přítomných členů Správní rady o

 • přijetí Uchazeče podle článku IV,
 • ukončení členství člena Spolku podle článku 6.2,
 • jmenování člena Správní rady podle článku 9.5,
 • výjimce z omezení počtu po sobě jdoucích funkčních období Předsedy nebo Místopředsedy,
 • ukončení členství člena Správní rady ve Správní radě, a
 • vydání předpisů podle článku XV.

9.14 Ze schůze Správní rady se pořizuje zápis, jehož pořízení zabezpečí Předseda nebo Místopředseda a podepíše jej nejméně Předseda nebo Místopředseda, který členské schůzi předsedal.

9.15 Člen Správní rady může ze své funkce kdykoli odstoupit, a to písemným oznámením, doručeným Správní radě. V tomto případě končí členství ve Správní radě okamžikem, kdy je oznámení doručeno alespoň jednomu dalšímu členu Správní rady.

9.16 Členství člena Správní rady může být ukončeno rozhodnutím Správní rady. V tomto případě končí členství okamžikem, kdy je oznámení o rozhodnutí Správní rady členu Správní rady doručeno.

9.17 Nerozhodne-li Správní rada jinak, nemají členové Správní rady nárok na odměnu za výkon své funkce ani úhradu nákladů spojených s výkonem funkce.

9.18 V komunikaci a vztazích s mezinárodním prvkem vystupuje Správní rada pod označením „the board of directors“, člen Správní rady pod označením „director“.

Článek X

Předseda

10.1 Spolek má Předsedu. Předseda je hlavním výkonným funkcionářem Spolku; předsedá schůzím Správní rady, členským schůzím, rozhoduje o otázkách, které mu k rozhodování delegovala Správní rada a způsobem, stanoveným v článku XIII, jedná jménem Spolku navenek.

10.2 Předsedu volí ze svého středu Správní rada; to neplatí o prvním Předsedovi, jenž byl vybrán členy přípravného výboru Spolku. Funkční období Předsedy je dva roky. Nikdo nesmí bez přerušení vykonávat funkci Předsedy déle než dvě po sobě jdoucí funkční období; toto pravidlo se nevztahuje na případy, v nichž Správní rada rozhodla o výjimce z tohoto pravidla.

10.3 Předseda předkládá členské schůzi zprávu o činnosti Spolku za uplynulé období.

10.4 Předseda může ze své funkce kdykoli odstoupit, a to písemným oznámením, doručeným Správní radě. V tomto případě končí jeho předsednictví okamžikem, kdy je oznámení doručeno alespoň jednomu dalšímu členu Správní rady.

10.5 Předsednictví může být ukončeno rozhodnutím Správní rady. V tomto případě končí předsednictví okamžikem, kdy je oznámení o rozhodnutí Správní rady Předsedovi doručeno.

10.6 Nerozhodne-li Správní rada jinak, nemá Předseda za své předsednictví nárok na odměnu ani úhradu nákladů spojených s výkonem funkce.

10.7 V komunikaci a vztazích s mezinárodním prvkem vystupuje Předseda pod označením „the president“.

Článek XI

Místopředseda (Místopředsedové)

11.1 Spolek má jednoho nebo více Místopředsedů. Místopředseda je výkonným funkcionářem Spolku; v nepřítomnosti Předsedy předsedá schůzím Správní rady, členským schůzím, rozhoduje o otázkách, které mu k rozhodování delegovala Správní rada a způsobem, stanoveným v článku XIII, jedná jménem Spolku navenek.

11.2 Zvolí-li Správní rada více než jednoho Místopředsedu, přidělí každému Místopředsedovi zpravidla též oblast činnosti Spolku, za níž je zodpovědný (např. program, členská základna, vztahy s veřejností, mezinárodní vztahy, získávání finančních zdrojů, věda a výzkum, atd.).

11.3 Místopředsedu nebo Místopředsedy volí ze svého středu Správní rada; to neplatí o prvním Předsedovi nebo prvních Místopředsedech, jenž/již byl/byli vybrán/i členy přípravného výboru Spolku. Funkční období Místopředsedy je dva roky. Nikdo nesmí bez přerušení vykonávat funkci Místopředsedy déle než dvě po sobě jdoucí funkční období; toto pravidlo se nevztahuje na případy, v nichž Správní rada rozhodla o výjimce z tohoto pravidla.

11.4 Místopředseda může ze své funkce kdykoli odstoupit, a to písemným oznámením, doručeným Správní radě. V tomto případě končí jeho místopředsednictví okamžikem, kdy je oznámení doručeno alespoň jednomu dalšímu členu Správní rady.

11.5 Místopředsednictví může být ukončeno rozhodnutím Správní rady. V tomto případě končí místopředsednictví okamžikem, kdy je oznámení o rozhodnutí Správní rady Místopředsedovi doručeno.

11.6 Nerozhodne-li Správní rada jinak, nemá Místopředseda za své místopředsednictví nárok na odměnu ani úhradu nákladů spojených s výkonem funkce.

11.7 V komunikaci a vztazích s mezinárodním prvkem vystupuje Místopředseda pod označením „the vice president“.

Článek XII

Tajemník

12.1 Správní rada může jmenovat z řad členů Spolku nebo jiných osob Tajemníka. Tajemník zajišťuje administrativní a organizační úkony, které mu Správní rada svěří. Funkční období Tajemníka je čtyři roky.

12.2 Tajemník je oprávněn vystupovat za Spolek navenek při komunikaci s jinými osobami, není však oprávněn Spolek zavazovat, není-li k tomu Správní radou či Předsedou zvlášť zmocněn.

12.3 Nerozhodne-li Správní rada jinak, nemá Tajemník za svou funkci nárok na odměnu ani úhradu nákladů spojených s výkonem funkce.

12.4 Na Tajemníka se vztahuje obdobně ustanovení článků 9.2, 9.3 a 10.2, slova za středníkem.

12.5 V komunikaci a vztazích s mezinárodním prvkem vystupuje Tajemník pod označením „the secretary“.

Článek XIII

Jednání jménem Spolku

Jménem Spolku jednají navenek nejméně dva členové Správní rady společně, přičemž jedním z nich musí být Předseda nebo Místopředseda.

Článek XIV

Hospodaření Spolku

14.1 Příjmy Spolku jsou tvořeny členskými poplatky, příjmy ze vzdělávacích a jiných akcí, pořádaných Spolkem a sponzorskými příspěvky a dary.

14.2 Výdaje Spolku jsou tvořeny výdaji na provoz Spolku, výdaji na organizaci vzdělávacích a jiných akcí, pořádaných Spolkem, výdaji na licenční poplatky organizaci TMA International, sponzorskými příspěvky a dary, stipendii, a dalšími výdaji.

14.3 Správní rada schvaluje na každý kalendářní rok rozpočet Spolku. Správní rada dbá na to, aby příjmy a výdaje Spolku byly dlouhodobě vyrovnané. K překonání krátkodobých finančních potřeb může Správní rada rozhodnout o tom, že Spolek příjme úvěr nebo půjčku.

14.4 Při přijímání sponzorských příspěvků postupuje Spolek tak, aby:

 • poskytovateli takového příspěvku nebo daru bylo zdůrazněno, že přijetím příspěvku nebo daru není nijak ovlivněna nezávislost Spolku,
 • poskytovatel takového příspěvku nebo daru souhlasil s tím, aby Spolek zveřejnilo jeho totožnost a výši jeho příspěvku nebo daru,
 • o všech příspěvcích nebo darech bylo transparentně účtováno v účetnictví Spolku.

14.5 Spolek o svém hospodaření účtuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Rozhodne-li tak Správní rada, zveřejní se účetní závěrka Spolku nad rámec požadavků, vyplývajících z předpisů podle věty první.

Článek XV

Organizační předpisy

Správní rada může svým rozhodnutím vydat organizační předpisy, dále rozvádějící ustanovení těchto stanov anebo upravující otázky a postupy, těmito stanovami neupravené.

Článek XVI

Závěrečná ustanovení

16.1 Zmocněncem, oprávněným jednat jménem členů přípravného výboru ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), je pan Petr Smutný.

16.2 Dnem vzniku Spolku jeho registrací ve smyslu § 6 odst. 1 Zákona je vytvořena první Správní rada, jejímiž členy jsou všichni členové přípravného výboru.

16.3 Dnem, uvedeným v článku 16.2, začíná první funkční období níže uvedených prvních funkcionářů Spolku, vybraných jednomyslně členy přípravného výboru:

 • Předsedy, jímž je: Petr Smutný;
 • Místopředsedy, jímž je: Tomáš Richter;
 • Tajemníka, jímž je: Lukáš Horáček.

16.4 Tyto stanovy byly:

 • přijaty všemi členy přípravného výboru Spolku, uvedenými v příloze A, a to v poslední den, uvedený v příloze A, a
 • změněny rozhodnutím Členské schůze Spolku dne 11. 6. 2013; jmenný seznam přítomných členů, kteří rozhodli o změně stanov, je uveden v příloze B.