Základní fakta o TMA Česká republika, o.s.

Turnaround Management Association Česká republika (dále jen „Sdružení“ nebo „TMA ČR“) vznikla v roce 2008 jako výhradní česká afilace neziskové společnosti Turnaround Management Association („TMA Global“) se sídlem v Chicagu, Illinois. Sdružení bylo založeno jako neziskové občanské sdružení, vyvíjející činnost v souladu s vytyčenými cíli a spolupracující s ostatními afilacemi TMA Global, jakož i jinými organizacemi a platformami, jejichž činnost a cíle odpovídají cílům Sdružení

„Mateřská organizace“ TMA Global

TMA Global je neziskovou společností, zaměřenou na problematiku řešení finanční krize a úpadku obchodních společností. TMA Global byla založena v roce 1988 a sídlí v Chicagu. V současnosti má více než 8 100 členů ve 56 afilacích („chapters“), z čehož 32 poboček je v Severní Americe a 24 mezinárodních – v Austrálii, Brazílii, České republice, Finsku, Francii, Hong Kongu, Chorvatsku, Itálii, Japonsku, JAR, Koreji, Německu, Nizozemí, Rakousku, Rumunsku, Singapuru, Srbsku, Španělsku, Švédsku, Taiwanu a Velké Británii.

Mezi členy TMA se řadí:

 • Odborníci na krizové řízení zejména tzv. interim manažeři, konzultanti a auditoři (okolo 40 % členů)
 • Finanční poradci a investoři (17 %)
 • Bankéři / věřitelé (15 %)
 • Advokáti (11 %)
 • Insolvenční správci (5 %)
 • Ostatní – např. akademická obec, studenti, soudci, zaměstnanci státní správy apod.

Cíle Sdružení

 • Sloužit jako mezioborová platforma pro spolupráci a sdílení znalostí a zkušeností mezi osobami, zabývajícími se ve svém povolání či podnikání problematikou insolvence a jejího řešení
 • Prosazovat vysoké etické a odborné standardy ve všech činnostech, souvisejících s insolvencí a jejím řešením
 • Přispívat ke vzdělávání osob, zabývajících se problematikou insolvence a jejího řešení, a k celkové kultivaci právního a obchodního prostředí, souvisejícího s insolvencí a jejím řešením
 • Sdružovat odborníky v oblasti restrukturalizací, práva a financí

Plánované aktivity Sdružení

 • Pořádání veřejných seminářů a konferencí na vybraná témata, související s oborem činnosti Sdružení
 • Oficiální výroční setkání členů Sdružení
 • „Čaje o páté“ – periodická setkání členů Sdružení a diskuse nad vybranými a předem specifikovanými tématy, případové studie a jiné prezentace jednotlivých členů
 • Neformální setkávání a networking jednotlivých členů Sdružení
 • Zprostředkování kontaktů se členy ostatních afilací TMA Global v Evropě, USA i dalších zemích, účast na jejich výročních a dalších setkáních

Orgány Sdružení

 • členská schůze (nejvyšší orgán Sdružení, schází se nejméně jednou ročně)
 • správní rada (řídí činnost Sdružení, schází se nejméně dvakrát v roce)
 • předseda (hlavní výkonný funkcionář Sdružení)
 • místopředseda / místopředsedové
 • tajemník

TMA Europe sponsored by

GordonBrothers